Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Wnioski na stypendia szkolne na rok 2021/2022 można składać od 01.09.2021 do 15.09.2021 w MOPS w Chełmku

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Prawo do stypendium szkolnego posiada uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub inne okoliczności uzasadniające pomoc. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, natomiast jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 50%, a nie przekracza 100% kwoty kryterium, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł. Na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników lub lektur szkolnych, wydawnictw niezbędnych do procesu edukacyjnego, edukacyjnych programów komputerowych, przyborów lub pomocy szkolnych (np. plecaka szkolnego, zeszytów, stroju lub obuwia na zajęcia z wychowania fizycznego lub do praktycznej nauki zawodu – jeden komplet na semestr, pokrycie kosztów abonamentu internetowego lub zakupu komputera wykorzystywanych w celach edukacyjnych,
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności dotyczących: zakwaterowania, dojazdu, czesnego,
  4. świadczenia pieniężnego przyznawanego po zasięgnięciu opinii dyrektora, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wskazanych w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
  5. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów o charakterze edukacyjnym, potwierdzonych przez szkołę z przeznaczeniem na: „zieloną szkołę”, wycieczki szkolne, wyjście lub wyjazd do kina, teatru, korzystania z obiektów sportowych, itp.

Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych, a także druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w MOPS
w Chełmku w godzinach pracy tut. Ośrodka tj. Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530 w pok. nr 3 lub pod nr tel. 33 846-13-39.


Klauzula_stypendia