Przemoc w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek

Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów z różnych dziedzin współpracujących ze sobą zajmujących się rozwiazywaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w kompetencji każdego z członków takiego zespołu.

Na terenie Gminy Chełmek działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu znajduje się w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul . Staicha 1. W skład Zespołu  wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych w tym Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi także kurator sądowy.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metoda pracy w tym obszarze, opartej na współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.

Zespół ma za zadanie m.in diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegania i zatrzymania przemocy oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą na terenie Gminy Chełmek. W ramach zadań Zespołu opracowywane są indywidualne plany pomocy i realizowanie tych planów kierowanych zarówno do osób podejrzanych o doświadczanie przemocy w rodzinie oraz w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy dokumentowanie działań i ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie w ramach procedury „ Niebieskie Karty” w indywidualnych przypadkach. Grupa Robocza –  jest to zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sadowi oraz inne podmioty i specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „ Niebieskie Karty” rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „ Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, członka Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia i oświaty. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania pomocowe w ramach procedury „ Niebieskie Karty” mają na celu zatrzymanie przemocy, zapewnienie schronienia osobom, których bezpieczeństwo jest zagrożone, kierowanie na terapię, udzielanie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego osobom doświadczających przemocy oraz kierowanie na programy korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Wszystkie działania w ramach procedury są realizowane zgodnie z zasada poufności i ochrony danych osobowych, a dokumentacja pracy Zespołu nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Gminie Chełmek zostały powołane zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Chełmka następujące osoby:

 1. Joanna Saternus – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator MOPS w Chełmku
  2. Agnieszka Kupczyk – Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – starszy pracownik socjalny MOPS Chełmek
  3. Tomasz Malik – dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmku
  4.Katarzyna Linchard – pedagog szkolny Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
  w Chełmku
  5.Anna Nowak – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku
  6. Janina Świerz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Chełmku
  7. Tomasz Regiec – Kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  8. Marcin Kowalski – Kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  9. Dorota Piątek – Pielęgniarka Środowiskowa w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku
  10. Dorota Pietrzyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku

 

 

WARSZTATY DLA KOBIET UWIKŁANYCH W PRZEMOC

 

Warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy polegają na zrealizowaniu bloku zajęć edukacyjno-wspierających kompetencje społeczne, odpowiadających potrzebom kobiet obarczonych trudnościami i konsekwencjami doświadczenia przemocy oraz uwikłania w jej konsekwencje: psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i bytowe.

 

Mając na uwadze cel zapobiegania przemocy, mechanizmowi błędnego koła uwikłania w czynniki podtrzymujące przemoc oraz ją wywołujące, zasadnym wydaje się wsparcie tej grupy osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kluczowymi czynnikami jest zbudowanie pozytywnej samooceny kobiet, ponieważ z jej pomocą możliwe jest przejście od roli ofiary, biernej i uwikłanej, kierującej się lękiem do roli samodzielnej, odczuwającej wpływ na własne życie i posiadającej kontakt z własnymi zasobami. Kolejnym czynnikiem jest zasób kompetencji społecznych w tym przede wszystkim komunikacyjnych. Osoby doświadczające przemocy posiadają trudności w tym obszarze . Skoncentrowane na obserwowaniu czynników zwiastujących zagrożenie pomijając to, co w ich życiu szczególnie korzystne, ważne, umożliwiające ich rozwój, autonomię i niezależność. Dlatego kompetencje społeczne należy u tej grupy osób szczególnie rozwijać, podtrzymywać i wspierać poprzez ich trening. Wraz z nabyciem podstawowych umiejętności dotyczących interakcji społecznych warto przejść do ich praktycznego zastosowania nie tylko wobec sprawcy, ale przede wszystkim w procesie poszukiwania wsparcia i osiągania własnej niezależności, co wtórnie i pozytywnie wpływa na ich samoocenę kompetencje te w praktyce mogą zostać wykorzystane w poszukiwaniu zatrudnienia, co pomóc może nie tylko kobietom uwikłanym w przemoc, ale także podnieść jakość życia ich dzieci i umożliwić cele rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

 

Okres realizacji: 05.2021 r. – 08.2021 r. Warsztaty przewidują cykl 8 spotkań półtoragodzinnych (90min.)

Warsztaty podzielone są na dwa bloki tematyczne.

BLOK PIERWSZY

Pierwszy z nich zawiera nabycie umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, odbudowania tego co zostało zaburzone w relacji przemocy w rodzinie:
samooceny, poczucia sprawczości i kompetencji oraz otwarcia komunikacji własnych potrzeb, wartości, oczekiwań i bezpieczeństwa.
W pierwszym bloku zajęć Panie poznają pojęcie asertywności, samooceny, kompetencji społecznych. Mają możliwość przećwiczenia sposób komunikowania własnych potrzeb, budowania celów w oparciu o strategię SMART, jak również poznają podstawowe mechanizmy przemocy i propozycje sposobów radzenia sobie z nimi.

BLOK DRUGI

W bloku drugim Uczestniczki warsztatów realizują spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym, który udziela im indywidualnej porady w oparciu o historię zatrudnienia, posiadane wykształcenie, ukończone kursy i realne możliwości rynku pracy.
Następnie Panie z pomocą pracownika socjalnego uczą się przygotowywać własne CV oraz tworzyć bazę kontaktów, posługiwać się Internetem w poszukiwaniu pracy. Warsztaty dotyczą także rozwijania i kształtowania umiejętności przygotowania się i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o własne mocne strony ( analiza czynnikowa SWOT).
Uczestniczki uczą się, że zasłyszane podczas relacji przemocowej krytyczne komunikaty pod ich adresem to jedynie mechanizm wikłania a nie wykładnik rzeczywistości. Dlatego też odkrywając własne predyspozycje, zasoby i pozytywne, mocne cechy uczą się również, w jaki sposób je zaprezentować w rozmowie oraz wykorzystać w procesie rekrutacji.

 

Działania: Warsztaty pn. „ Warsztaty dla kobiet uwikłanych w przemoc” oferują szereg działań dopasowanych do potrzeb uczestniczek.

Blok I.
1. Omówienie mechanizmów przemocowych
2. Omówienie mitów dotyczących przemocy
3. Dyskusja na temat sposobu radzenia sobie z przemocą oraz trening wdrażania tych sposobów
4. Mini-trening umiejętności społecznych
5. Omówienie pojęcia samoocena.
6. Omówienie pojęcia asertywność. Dyskusja z psychologiem
7. Omówienie procesu komunikacji interpersonalnej, co ja ułatwia, co ja utrudnia, jakie czynniki leżą  `po stronie Uczestniczek, a jakie po stronie rozmówcy
8. Sposoby rozwiązywania konfliktów
9. Trening samoobrony – bezpieczna kobieta.

Blok II.
1. Analiza SWOT własnych mocnych stron
2. Warsztat budowania celu w oparciu o omówieniu modelu SMART
3. Zasady budowania CV
4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
5. Indywidualne spotkania z wizażysta
6. Omówienie zasad rozmowy rekrutacyjnej i ćwiczenie jej w parach, omówienie modelowego procesu rekrutacji ( filmik instruktażowy ).