Przemoc w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek

Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów z różnych dziedzin współpracujących ze sobą zajmujących się rozwiazywaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w kompetencji każdego z członków takiego zespołu.

Na terenie Gminy Chełmek działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu znajduje się w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul . Staicha 1. W skład Zespołu  wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych w tym Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi także kurator sądowy.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metoda pracy w tym obszarze, opartej na współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.

Zespół ma za zadanie m.in diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegania i zatrzymania przemocy oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą na terenie Gminy Chełmek. W ramach zadań Zespołu opracowywane są indywidualne plany pomocy i realizowanie tych planów kierowanych zarówno do osób podejrzanych o doświadczanie przemocy w rodzinie oraz w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy dokumentowanie działań i ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie w ramach procedury „ Niebieskie Karty” w indywidualnych przypadkach. Grupa Robocza –  jest to zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sadowi oraz inne podmioty i specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „ Niebieskie Karty” rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „ Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, członka Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia i oświaty. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania pomocowe w ramach procedury „ Niebieskie Karty” mają na celu zatrzymanie przemocy, zapewnienie schronienia osobom, których bezpieczeństwo jest zagrożone, kierowanie na terapię, udzielanie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego osobom doświadczających przemocy oraz kierowanie na programy korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Wszystkie działania w ramach procedury są realizowane zgodnie z zasada poufności i ochrony danych osobowych, a dokumentacja pracy Zespołu nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Gminie Chełmek zostały powołane zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Chełmka następujące osoby:

 1. Joanna Saternus – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator MOPS w Chełmku
  2. Agnieszka Kupczyk – Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – starszy pracownik socjalny MOPS Chełmek
  3. Patryk Niemczyk – dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmku
  4.Katarzyna Linchard – pedagog szkolny Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
  w Chełmku
  5.Anna Nowak – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku
  6. Janina Świerz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Chełmku
  7. Tomasz Regiec – Kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  8. Marcin Kowalski – Kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  9. Dorota Piątek – Pielęgniarka Środowiskowa w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku
  10. Dorota Pietrzyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku

 

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 jest realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:

 1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
  2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
  4.Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
  5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą, mieszkańcy gminy Chełmek.

Ewaluację programu prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku przy współpracy z pozostałymi realizatorami programu.


PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc jest wykorzystaniem siły i władzy , która godzi w prawa osobiste jednostki, powodując jej szkody psychiczne i fizyczne. Występuje wtedy, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi sił. Osoby doświadczające przemocy,  często nie mają zasobów fizycznych i psychicznych, aby sie obronić. Mają niska samoocenę i brak im poczucia kontroli nad swoim życiem, są bezradne i zagubione, mają trudności z podejmowaniem decyzji, odczuwają silny stres, a lęk wzbudza w nich tendencję do wycofywania się z sytuacji, której celem jest ukaranie sprawcy. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na przemoc. Jest to  przestępstwo ścigane przez prawo. Za stosowanie przemocy odpowiedzialny jest wyłącznie sprawca.

Przemoc domowa niezmiernie rzadko jest czynem jednorazowym. Najczęściej ma tendencje do powtarzania się według pewnej zauważalnej prawidłowości, przybiera formę tzw. cyklu przemocy. Rozróżnia się następujące fazy przemocy:

 1. Faza narastania napięcia: W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje u niego złość, kłótliwość, obwinia innych, zaczyna więcej pić, prowokuje kłótnie i jest coraz bardziej niebezpieczny. Ofiara stara sie opanować  sytuację i  robi wszystko, by oddalić zagrożenie. Czasami nie mogąc wytrzymać oczekiwania, sama prowokuje spięcie, by mieć to już za sobą.
 2. Faza gwałtownej przemocy: W tej fazie partner staje się gwałtowny. Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. Skutki użytej przemocy mogą być  różne i bardzo drastyczne. Ofiara doznaje zranień fizycznych i psychicznych, mimo to stara się uspokoić sprawcę i ochronić siebie. Jednakże niezależnie od tego, jak bardzo się stara, agresja partnera narasta. Odczuwa przerażenie, złość, bezradność, wstyd, często traci ochotę do życia.
 3. Faza miodowego miesiąca: Gdy sprawca wyładował już swą złość, zaczyna zdawać sobie sprawę z tego co zrobił i staje się inną osobą. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie, usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie winy,  okazuje skruchę, przeprasza, zaczyna znów okazywać ciepło i miłość. Osoba doznająca przemocy zaczyna wierzyć , że sprawca się zmienił, że przemoc była jednorazowym incydentem , który się nigdy nie powtórzy.

Niestety faza ta wkrótce przemija i rozpoczyna się ponownie faza narastania napięcia.

Należy pamiętać, że nie zatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje. Jednak cykl przemocy można przerwać. Osoba doznająca przemocy powinna zgłosić się do odpowiednich służb, instytucji, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym członkom  rodziny, musi uczyć się, jak wyzwalać się od przemocy i dalej bez niej żyć.  Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć przemocy NIE!
W gminie Chełmek działa
PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY
DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINE
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,

ul . Staicha 1
czynny:
WTORKI w godz. 13.30 -15.30
CZWARTKI w godz. 14.00 – 17.00


PRZEMOC W RODZINIE – prawo jest po Twojej stronie!

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do nieskrępowanego rozwoju. W sytuacji odwrotnej rodzina narażona jest na kryzys . W celu rozpoznania, czy rodzina funkcjonuje prawidłowo, czy też zaczyna w niej dziać się coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podstawowych praw.
Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do:

 • życia w środowisku wolnym od przemocy,
 • do szacunku i godnego traktowania,
 • do poczucia bezpieczeństwa,
 • do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach własnych i rodziny,
 • popełniania błędów i bycia niedoskonałym,
 • szukania pomocy, kiedy jego prawa są łamane.

Każda przemoc wymaga  zdecydowanego przeciwstawienia się jej, w przeciwnym razie będzie się rozwijała i wzmacniała.  Wszyscy ludzie mają prawo żyć godnie, mieć oparcie w swoich najbliższych. Każdy ma prawo do życia w rodzinie bez przemocy, a to oznacza bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i partnerstwo ekonomiczne.

Osoby doświadczające przemocy często nie szukają pomocy, ponieważ:

 • odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera, w różny sposób mogą być zastraszone przez partnera,
 • odczuwają wstyd i upokorzenie, mogą być przekonane ,że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów, mogą być przeświadczone, że jeżeli byłyby lepsze, ataki agresji nie występowałyby, że zasłużyły na swój los,
 • są zależne finansowo od partnera i mogą być przekonane, że samodzielnie nie będą w stanie utrzymać siebie i dzieci,
 • posiadają błędne przekonania oparte na mitach i stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących przemocy domowej,
 • utraciły wiarę w pomoc, gdyż dotychczasowa okazała się mało skuteczna,
 • część osób nie chce łamać tradycji religijno-kulturowych, dlatego też chcą utrzymać małżeństwo za cenę swojego i dzieci cierpienia.

 

Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie

Część społeczeństwa nadal nie reaguje na problem przemocy w rodzinie – wyrażając tym samym zgodę na przemoc. Jest to wynik funkcjonujących w świadomości społeczeństwa mitów i stereotypów dotyczących przemocy, które fałszują jej obraz. Często usprawiedliwiają jej stosowanie, służą do ukrywania czy bagatelizowania problemu – co utrudnia właściwe reagowanie na brutalne i agresywne zachowania wobec bliskich osób. Dają sprawcy przyzwolenie na przemoc, wzmacniają w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, natomiast osobę dotkniętą przemocą zniewalają i zmuszają do milczenia. Sprawca przemocy to najczęściej osoba z najbliższej rodziny np. mąż/żona, dorosłe dziecko, czy wnuk, więc ofiara nie chce uwierzyć, że intencją sprawcy mogło być skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia, które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych. Natomiast osoby obserwujące takie zachowanie z zewnątrz często powstrzymują się od udzielenia pomocy, podzielając stereotypy towarzyszące przemocy. Warto więc wiedzieć, co jest tylko mitem i stereotypem, aby nie ulegać tym fałszywym przekonaniom odbierającym siły do walki o lepsze życie – wolne od przemocy.

PRZYKŁADY FUNKCJONUJĄCYCH MITÓW I STEREOTYPÓW:

„Nie ujawnia sie tajemnic rodzinnych” – NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

„Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać” – NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiegać przestępstwu.

„Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia” – NIEPRAWDA
Nie trzeba miec siniaków i złamań, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

„Alkoholizm jest przyczyną przemocy” – NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy
i leczyć jego chorobę alkoholową.

„Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje” – NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić kogokolwiek, bez względu na to co zrobił.

„Nie można zmienić swojego przeznaczenia” – NIEPRAWDA
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może ją przerwać. Nigdy nie jest za późno, by powiedzieć NIE!

„Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego” – NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Pamiętaj!
Jeżeli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie czekaj, zwróć się o pomoc do specjalistów. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, reaguj, to Twój moralny i prawny obowiązek.

Uchwała – Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 12.03.2019 r. poz 111.


PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku
ul. Staicha 1
32-660 Chełmek

Punkt działa od kwietnia 2010 roku.

W ramach punktu zapewniamy:

 • poradnictwo i terapię psychologiczną indywidualną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu gminy Chełmek,
 • poradnictwo socjalne,
 • informacje,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie i pracę socjalną,
 • pomoc policjanta.

Punkt czynny :

Wtorki: godz. 13.30 – 15.30
Czwartki: godz. 14.00 – 17.00

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie czekaj, przerwij milczenie,
ZGŁOŚ SIĘ PO POMOC!

Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu:  789 246 521

ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 11 czerwca 2019 : V_36_2019 uchwała

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 0050.273.2016
Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie:
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U z 2015, poz.1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Chełmek w składzie:

 1. p. Joanna Saternus – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
 2. p. Renata Mistecka – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku,
 3. p. Tomasz Malik – dzielnicowy w Komisariacie Policji w Chełmku,
 4. p. Katarzyna Linchard – pedagog w Samorządowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Chełmku, w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku, w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie,
 5. p. Emilia Mąka – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Chełmku,
 6. p. Janina Świerz – przewodnicząca komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Chełmku,
 7. p. Tomasz Regiec – kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu,
 8. p. Jacek Śmiałowski – kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym  w Oświęcimiu,
 9. p. Agata Hałatek-Pyrek – pielęgniarka w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku,
 10. p. Sylwia Pyrek – pedagog szkolny w Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku,
 11. p. Dorota Pietrzyk – przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Chełmku

 

§ 2

Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 3

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych miedzy Burmistrzem Chełmka, a upoważnionymi przedstawicielami podmiotów, które reprezentowane są przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Chełmku.

§ 5

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Burmistrza Chełmka z dnia 12 lutego 2015 roku.

 

Burmistrz
Andrzej Saternus

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.669.2018
Burmistrza Chełmka z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza się następujące zmiany:
1)  zmienia się § 1 pkt 8) powołując w miejsce Pana Jacka Śmiałowskiego Pana Marcina Kowalskiego

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wz Burmistrza

mgr Janina Świerz

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.63.2019
Burmistrza Chełmka z dnia  01 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej  w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wprowadza
się następujące zmiany:
1)  zmienia się § 1 pkt 2) powołując w miejsce Pani Renaty Misteckiej Panią Katarzynę Madejczyk-Dubiel.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Andrzej Saternus

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.362.2020

Burmistrza Chełmka z dnia  25 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.63.2019 Burmistrza Chełmka z dnia 1 marca 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2020, poz. 218 ) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 0050.63.2019 Burmistrza Chełmka z dnia 1 marca 2019 roku wprowadza

się następujące zmiany:

 

1) zmienia się § 1 pkt 2) powołując w miejsce Pani Katarzyny Madejczyk-Dubiel Panią Małgorzate Wilczak

2) zmienia się § 1 pkt 5) powołując w miejsce Pani Emilii Mąka Panią Annę Nowak.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                          Burmistrz 

                                                                                      Andrzej Saternus

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.454. 2021

 Burmistrza Chełmka z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.362.2020 Burmistrza Chełmka        z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2020, poz.218) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.362.2020 Burmistrza Chełmka z dnia 25 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)  zmienia się § 1 pkt 2) powołując w miejsce Pani  Małgorzaty Wilczak Panią Agnieszkę Kupczyk

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   Burmistrz

                                                                                       Andrzej Saternus

 

 

ZARZĄDZENIE  NR  0050.640.2022

Burmistrza Chełmka z dnia 8 marca 2022 r.

 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1249) oraz Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zmienionej Uchwałą Nr XXVII/276/2017  Rady Miejskiej w  Chełmku  z  dnia  27 kwietnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr VIII/69/19  Rady Miejskiej w  Chełmku  z  dnia  11 czerwca 2019 r. , zarządzam co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr 0050.273.2016 Burmistrza Chełmka z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1)  zmienia się § 1 pkt 3) powołując w miejsce Pana Tomasza Malika Pana Patryka Niemczyka.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                           Burmistrz

 Andrzej Saternus

 


 

UCHWAŁA NR XXVII/276/2017
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w przedmiocie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2016 r. Nr 446, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1390 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 • 1.Zmienia się § 2 ust.3 załącznika do Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania poprzez wykreślenie pkt 8.
 • 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady
  Miejskiej Chełmek
  Marek Palka
  Id: 3F8F94B3-

 


 

UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 05.02.2015r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390) uchwala się, co następuje:

 • 1.W uchwale nr IV/36/2015 z dnia 05.02.2015 r. Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się w załączniku „TRYB, SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA” uchwały następujące zmiany:
  1) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „§ 2. Powoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele określeni w art. 9 a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz kuratorzy sądowi .W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy i przedstawiciele określeni w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Członków Zespołu powołuje Burmistrz Chełmka w drodze zarządzenia.
  3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem Chełmka a podmiotami, o których mowa w ust. 1.
  4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków.”;
  2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  1. Odwołania członka Zespołu dokonuje Burmistrz Chełmka w drodze zarządzenia.
  2. Burmistrz Chełmka może odwołać członków Zespołu:
  1) na wniosek Przewodniczącego Zespołu,
  2) na wniosek instytucji, organizacji lub podmiotu, którego członek jest przedstawicielem,
  3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu,
  4) z inicjatywy Burmistrza.”.
  § 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. Id: 861E53D7-E4D0-49CC-9F22-4A02FA07E926. Podpisany Strona 1
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chełmku
Marek Palka
Id: 861E53D7-

 

 

 


 

UCHWAŁA NR IV/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU
z dnia 5 lutego 2015 r.
w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j.Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chełmku
Marek Palka

Załącznik: IV_36_2015 uchwała

 

Dane teleadresowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku

ADRES:
Chełmek, ul. Staicha 1
32-660 Chełmek

SEKRETARIAT:
Tel: 33 8461339
Fax: 33 8461339
E-mail: mops@chelmek.pl

DYREKTOR OŚRODKA:
Jolanta Radecka

DYREKCJA -pokój nr 8

KOORDYNATOR -pokój nr 5
PRACOWNICYSOCJALNI -pokój nr 4,6,7
KSIĘGOWOŚĆ -pokój nr 9
DODATKIMIESZKANIOWE/STYPENDIA -pokój nr 3
ŚWIADCZENIA RODZINNE / SPRAWY ALIMENTACYJNE – pokój nr 1, 2

PRACOWNICY SOCJALNI:

GODZINY URZĘDOWANIA:

 • Pon., Wt., Śr., – 7:30 – 15:30
 • Czwartek – 7:30 – 16:00
 • Piątek – 7:30 – 15:00

Koordynator – Joanna Saternus – starszy specjalista pracy socjalnej – pokój nr 5, tel. 33 842 01 65

Sekcja do spraw usług – pok. nr 4, tel. 33 842 01 67

 • Renata Mistecka – specjalista pracy socjalnej

Sekcja do spraw świadczeń przyznawanych decyzją

 • Sylwia Kysiak – specjalista pracy socjalnej – pok nr 7 tel. 338460167
 • Joanna Żogała – pracownik socjalny – pok. nr 7, tel 33 8420147

Sekcja do spraw pracy socjalnej – pok. nr 6, tel 338420166

 • Sylwia Maca – specjalista pracy socjalnej
 • Agnieszka Kupczyk – starszy pracownik socjalny
 • Leszek Pierzchała – pracownik socjalny

Stanowisko do spraw pierwszego kontaktu – pok. nr. 4 , tel. 338461339

 • Magdalena Walichrad – pracownik socjalny

Asystent rodziny:

 1. Natalia Dmochowska– pokój nr 4, tel: 33 842 01 67

 

WARSZTATY DLA KOBIET UWIKŁANYCH W PRZEMOC

 

Warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy polegają na zrealizowaniu bloku zajęć edukacyjno-wspierających kompetencje społeczne, odpowiadających potrzebom kobiet obarczonych trudnościami i konsekwencjami doświadczenia przemocy oraz uwikłania w jej konsekwencje: psychologiczne, społeczne, ekonomiczne i bytowe.

 

Mając na uwadze cel zapobiegania przemocy, mechanizmowi błędnego koła uwikłania w czynniki podtrzymujące przemoc oraz ją wywołujące, zasadnym wydaje się wsparcie tej grupy osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kluczowymi czynnikami jest zbudowanie pozytywnej samooceny kobiet, ponieważ z jej pomocą możliwe jest przejście od roli ofiary, biernej i uwikłanej, kierującej się lękiem do roli samodzielnej, odczuwającej wpływ na własne życie i posiadającej kontakt z własnymi zasobami. Kolejnym czynnikiem jest zasób kompetencji społecznych w tym przede wszystkim komunikacyjnych. Osoby doświadczające przemocy posiadają trudności w tym obszarze . Skoncentrowane na obserwowaniu czynników zwiastujących zagrożenie pomijając to, co w ich życiu szczególnie korzystne, ważne, umożliwiające ich rozwój, autonomię i niezależność. Dlatego kompetencje społeczne należy u tej grupy osób szczególnie rozwijać, podtrzymywać i wspierać poprzez ich trening. Wraz z nabyciem podstawowych umiejętności dotyczących interakcji społecznych warto przejść do ich praktycznego zastosowania nie tylko wobec sprawcy, ale przede wszystkim w procesie poszukiwania wsparcia i osiągania własnej niezależności, co wtórnie i pozytywnie wpływa na ich samoocenę kompetencje te w praktyce mogą zostać wykorzystane w poszukiwaniu zatrudnienia, co pomóc może nie tylko kobietom uwikłanym w przemoc, ale także podnieść jakość życia ich dzieci i umożliwić cele rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

 

Okres realizacji: 05.2021 r. – 08.2021 r. Warsztaty przewidują cykl 8 spotkań półtoragodzinnych (90min.)

Warsztaty podzielone są na dwa bloki tematyczne.

BLOK PIERWSZY

Pierwszy z nich zawiera nabycie umiejętności niezbędnych do budowania prawidłowych relacji międzyludzkich, odbudowania tego co zostało zaburzone w relacji przemocy w rodzinie:
samooceny, poczucia sprawczości i kompetencji oraz otwarcia komunikacji własnych potrzeb, wartości, oczekiwań i bezpieczeństwa.
W pierwszym bloku zajęć Panie poznają pojęcie asertywności, samooceny, kompetencji społecznych. Mają możliwość przećwiczenia sposób komunikowania własnych potrzeb, budowania celów w oparciu o strategię SMART, jak również poznają podstawowe mechanizmy przemocy i propozycje sposobów radzenia sobie z nimi.

BLOK DRUGI

W bloku drugim Uczestniczki warsztatów realizują spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym, który udziela im indywidualnej porady w oparciu o historię zatrudnienia, posiadane wykształcenie, ukończone kursy i realne możliwości rynku pracy.
Następnie Panie z pomocą pracownika socjalnego uczą się przygotowywać własne CV oraz tworzyć bazę kontaktów, posługiwać się Internetem w poszukiwaniu pracy. Warsztaty dotyczą także rozwijania i kształtowania umiejętności przygotowania się i prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o własne mocne strony ( analiza czynnikowa SWOT).
Uczestniczki uczą się, że zasłyszane podczas relacji przemocowej krytyczne komunikaty pod ich adresem to jedynie mechanizm wikłania a nie wykładnik rzeczywistości. Dlatego też odkrywając własne predyspozycje, zasoby i pozytywne, mocne cechy uczą się również, w jaki sposób je zaprezentować w rozmowie oraz wykorzystać w procesie rekrutacji.

 

Działania: Warsztaty pn. „ Warsztaty dla kobiet uwikłanych w przemoc” oferują szereg działań dopasowanych do potrzeb uczestniczek.

Blok I.
1. Omówienie mechanizmów przemocowych
2. Omówienie mitów dotyczących przemocy
3. Dyskusja na temat sposobu radzenia sobie z przemocą oraz trening wdrażania tych sposobów
4. Mini-trening umiejętności społecznych
5. Omówienie pojęcia samoocena.
6. Omówienie pojęcia asertywność. Dyskusja z psychologiem
7. Omówienie procesu komunikacji interpersonalnej, co ja ułatwia, co ja utrudnia, jakie czynniki leżą  `po stronie Uczestniczek, a jakie po stronie rozmówcy
8. Sposoby rozwiązywania konfliktów
9. Trening samoobrony – bezpieczna kobieta.

Blok II.
1. Analiza SWOT własnych mocnych stron
2. Warsztat budowania celu w oparciu o omówieniu modelu SMART
3. Zasady budowania CV
4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
5. Indywidualne spotkania z wizażysta
6. Omówienie zasad rozmowy rekrutacyjnej i ćwiczenie jej w parach, omówienie modelowego procesu rekrutacji ( filmik instruktażowy ).