Przemoc domowa

Przemoc domowa

PRZEMOC DOMOWA – prawo jest po Twojej stronie!

Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do nieskrępowanego rozwoju. W sytuacji odwrotnej rodzina narażona jest na kryzys . W celu rozpoznania, czy rodzina funkcjonuje prawidłowo, czy też zaczyna w niej dziać się coś niepokojącego, trzeba być świadomym swoich podstawowych praw.
Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do:

 • życia w środowisku wolnym od przemocy,
 • do szacunku i godnego traktowania,
 • do poczucia bezpieczeństwa,
 • do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach własnych i rodziny,
 • popełniania błędów i bycia niedoskonałym,
 • szukania pomocy, kiedy jego prawa są łamane.

Każda przemoc wymaga  zdecydowanego przeciwstawienia się jej, w przeciwnym razie będzie się rozwijała i wzmacniała.  Wszyscy ludzie mają prawo żyć godnie, mieć oparcie w swoich najbliższych. Każdy ma prawo do życia w rodzinie bez przemocy, a to oznacza bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność i partnerstwo ekonomiczne.

Osoby doświadczające przemocy często nie szukają pomocy, ponieważ:

 • odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera, w różny sposób mogą być zastraszone przez partnera,
 • odczuwają wstyd i upokorzenie, mogą być przekonane ,że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów, mogą być przeświadczone, że jeżeli byłyby lepsze, ataki agresji nie występowałyby, że zasłużyły na swój los,
 • są zależne finansowo od partnera i mogą być przekonane, że samodzielnie nie będą w stanie utrzymać siebie i dzieci,
 • posiadają błędne przekonania oparte na mitach i stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących przemocy domowej,
 • utraciły wiarę w pomoc, gdyż dotychczasowa okazała się mało skuteczna,
 • część osób nie chce łamać tradycji religijno-kulturowych, dlatego też chcą utrzymać małżeństwo za cenę swojego i dzieci cierpienia.

 

Mity i stereotypy na temat przemocy domowej

Część społeczeństwa nadal nie reaguje na problem przemocy w rodzinie – wyrażając tym samym zgodę na przemoc. Jest to wynik funkcjonujących w świadomości społeczeństwa mitów i stereotypów dotyczących przemocy, które fałszują jej obraz. Często usprawiedliwiają jej stosowanie, służą do ukrywania czy bagatelizowania problemu – co utrudnia właściwe reagowanie na brutalne i agresywne zachowania wobec bliskich osób. Dają sprawcy przyzwolenie na przemoc, wzmacniają w nim pewność siebie i poczucie bezkarności, natomiast osobę dotkniętą przemocą zniewalają i zmuszają do milczenia. Sprawca przemocy to najczęściej osoba z najbliższej rodziny np. mąż/żona, dorosłe dziecko, czy wnuk, więc ofiara nie chce uwierzyć, że intencją sprawcy mogło być skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia, które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych. Natomiast osoby obserwujące takie zachowanie z zewnątrz często powstrzymują się od udzielenia pomocy, podzielając stereotypy towarzyszące przemocy. Warto więc wiedzieć, co jest tylko mitem i stereotypem, aby nie ulegać tym fałszywym przekonaniom odbierającym siły do walki o lepsze życie – wolne od przemocy.

PRZYKŁADY FUNKCJONUJĄCYCH MITÓW I STEREOTYPÓW:

„Nie ujawnia sie tajemnic rodzinnych” – NIEPRAWDA
Przemoc nie skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia.

„Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa rodziny i nikt nie powinien się wtrącać” – NIEPRAWDA
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiegać przestępstwu.

„Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia” – NIEPRAWDA
Nie trzeba miec siniaków i złamań, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

„Alkoholizm jest przyczyną przemocy” – NIEPRAWDA
Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy
i leczyć jego chorobę alkoholową.

„Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasługuje” – NIEPRAWDA
Nikt nie ma prawa bić kogokolwiek, bez względu na to co zrobił.

„Nie można zmienić swojego przeznaczenia” – NIEPRAWDA
Nawet po wielu latach osoba doznająca przemocy może ją przerwać. Nigdy nie jest za późno, by powiedzieć NIE!

„Przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego” – NIEPRAWDA
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Pamiętaj!
Jeżeli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie czekaj, zwróć się o pomoc do specjalistów. Jeśli jesteś świadkiem przemocy, reaguj, to Twój moralny i prawny obowiązek.

Uchwała – Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 12.03.2019 r. poz 111.