Nasza misja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku utworzony został w dniu 27 czerwca 1990 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chełmku nr III/14/90.

Dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy Chełmek jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Chełmek na lata 2021-2030 przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku nr XXII/219/21 w dniu 11 marca 2021 r. Wskazuje ona obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych zadań. Planowanie strategiczne zakłada myślenie długofalowe, skupione na dążeniu do realizacji określonego strategicznego celu, działań – w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, jest to przede wszystkim integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
a w konsekwencji zachowanie lub podniesienie spójności społecznej w społeczności lokalnej.

Wizja rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Chełmek została opracowana
w oparciu o analizę sytuacji społecznej oraz identyfikację obszarów strategicznych.

Gmina Chełmek dążąca do niekonfliktowego rozwiązania problemów wspólnoty, poprzez właściwe działania administracji samorządowej, stowarzyszeń i mieszkańców; dostrzegająca potencjał tkwiący w lokalizacji, historii i mieszkańcach; wspierająca lokalne inicjatywy
w szczególności: społeczne, kulturalne i edukacyjne.

Tak sformułowana wizja pozwoliła na zdefiniowanie misji, w brzmieniu:
Uświadomienie aktualnej sytuacji społecznej oraz wytyczenie kierunków zmian
do budowania Gminy wspierającej i właściwie wykorzystującej aktywność oraz potencjał społeczności lokalnej, z uwzględnieniem istotnych uwarunkowań lokalnych.