Ochrona danych osobowych

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHEŁMKU

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek, zwany dalej MOPS w Chełmku.
 2. Inspektorem danych osobowych w MOPS w Chełmku jest p. Joanna Czarnota. Kontakt: adres email: iod.mops@chelmek.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych lub statutowych MOPS w Chełmku, wynikających w szczególności z:
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Uchwał Rady Miejskiej w Chełmku oraz Zarządzeń Burmistrza Chełmka,
  • Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.
  • W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez MOPS w Chełmku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w MOPS w Chełmku jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 6. Dane osobowe przetwarzane w MOPS w Chełmku nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w MOPS w Chełmku są:
  • podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS, w szczególności pomiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, bankom w zakresie płatności, operatorom pocztowym,
  • podmiotom świadczącym na rzecz MOPS w Chełmku usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe przetwarzane w MOPS w Chełmku nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości udzielenia świadczenia.