Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

 1. Obszar Działania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją właściwością teren Miasta Chełmek oraz dwóch Sołectw: Bobrka i Gorzowa.

 1. Podstawa Prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Chełmek. Zasady działania i organizacji Ośrodka określa Statut uchwalony uchwałą Nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 grudnia 2012 roku. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a zatwierdzony przez Burmistrza Chełmka.

Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2021),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 615),
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 877),
 5. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.2407),
 6. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(t .j. Dz. U z 2020 r., poz.1329),
 7. ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297),
 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t .j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285),
 9. uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
 11. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447),
 12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 13. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716),
 14. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915).

Wskazane wyżej ustawy określają szczegółowo podział zadań. W zależności od rodzaju zadań środki finansowe na ich realizację pochodzą z budżetu gminy lub budżetu państwa.