Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przysługują osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, a także braku zapewnienia opieki ze strony rodziny, wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, czas trwania i miejsce świadczenia. Osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe, usługi opiekuńcze świadczone są za częściową odpłatnością. Usługi opiekuńcze są przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XVI/158/20 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z  opłat i trybu ich pobierania.
Koszt 1 godziny usług opiekuńczych ustalony w kwocie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych wynosi od 1 stycznia 2023 r. – 22,80 zł, zaś od 1 lipca 2023 wynosić będzie – 23,50 zł. Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi dwukrotność podanej stawki.

Szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z usług opiekuńczych świadczonych przez tutejszy Ośrodek można uzyskać w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek – Piątek od 730 do 1530 w pok. nr 2 lub pod nr Tel. 33 846-13-39.

====================================================================================================================

Specjalistyczne usługi opiekuńcze