Pozostałe Programy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 92 730,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści zł i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmku.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 , z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
w szczególności takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

-dożywianie dzieci,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2022 r. wynosi 92 730,00 zł.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 90 735,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć zł i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chełmku.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 , z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
w szczególności takich jak:

-udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

-dożywianie dzieci,

-przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
-przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 90 735,00 zł.

 

 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego),
w kwocie 6 383,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy zł i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy,
wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku  w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r do 29 maja 2021r.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 7 978,75 zł.

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy (otrzymane od Wojewody Małopolskiego),

w kwocie 2 000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na dzień ogłoszenia programu „Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22.10.2021 r.

Całkowita wartość zadania wynosi 2501,09zł (słownie: dwa tysiące pięćset jeden zł 09/100).

Dofinansowanie przyznano w formie dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 2 000 zł brutto.

Celem dofinansowania jest pomoc dla gminy w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia ,

o którym mowa w art.8 ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.