Fundusze krajowe

    

============================================================================================================================

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

W 2023 roku Zadanie jest finansowane na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 4  oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)

W 2022 roku Program był finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w  wieku 65 lat i więcej  przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość’’. Adresowany jest dla osób samotnych, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Uczestnik programu otrzymuje opaskę telemedyczną na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS i kartę SIM. Opaska jest również wyposażona w dodatkowe funkcjonalności min. pomiar tętna, pomiar saturacji, detekcja omdleń. W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego (SOS) umożliwi połączenie głosowe z Telecentrum Ratunkowym,  które podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Usługa jest bezpłatna.

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy  Całkowita wartość zadania

2023

419/OPS/2023 9 447 2 362,30 11 809,30
2022 33 050 33 050

 

=========================================================================================================================

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dofinansowanie przyznano na podstawie art. 13 ust.9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023r. poz. 647,1407 i 1429).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy  Całkowita wartość zadania
2024

2023

17/WP/2024/FS

14/WP/2023/FS

63 219

48 962,04

 

0

 

48 962,04

2022 12/WP/2022/FS 35 649 0 35 649
2021 431/OPS/2021 8 012 0 8 012
2020 558/OPS/2019 21 850 0 21 850
2019 558/OPS/2019 0 0 0

============================================================================================================================

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)        dziećmi  do ukończenia 16 roku życia posiadającymi  orzeczenie o niepełnosprawności;

2)        osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dofinansowanie przyznano na podstawie art. 13 ust.9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2023r. poz. 647 ze zm.).

Rok

Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2024

2023

171/WP/2024/FS

145/WP/2023/FS

7 711,20

50 695,24

 

0

 

50 695,24

2022 146/WP/2022/FS 25 704 0 25 704

============================================================================================================================

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że przyznano dotację celową ze środków budżetu państwa dla gminy Chełmek, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , zgodnie z art. 90 d oraz art.90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zadanie jest finansowane na podstawie art. 128 i 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230) w ramach działu 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 3.1.5.3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023 21/23 6 000 1500 7500
2022 21/22 6 000 1 500 7 500
2021 21/21 6 000 1 500 7 500
2020 21/20 12 360 6 000 18 360
2019 21/19 24 000 6 000 30 000
2018 21/18 23 666 6000 29 666

 

============================================================================================================================

DODATEK DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

w ramach działu 852, rozdział 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 –  wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy,
wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku  w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki. Do dnia 29 maja 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku otrzymywał dofinansowanie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy, wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu przed nowelizacją ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku  w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art.17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, tj. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy  Całkowita wartość zadania
2023 517/OPS/2023 20 222 16 513,49 36 735,49
2022 313/OPS/2022 26 671 6 667,75 33 338,75
2021

2021

465/OPS/2021

656/OPS/2021

 6 383

16 193

1 595,75

4 048,25

7 978,75

20 241,25

2020 360/OPS/2020 17 000 4 250 21 250
2019 394/OPS/2019 17 000 4 250 21 250
2018 317/OPS/2018 13 000 3 250 16 250

 

============================================================================================================================

ASYSTENT RODZINY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dofinansowanie przyznano na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz.447) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329) i art. 109 h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690)

Celem dofinansowania jest pomoc gminie w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023 21/AR/FP/2023 10 756,66 3 189,96 13 946,62
2022 16/AR/FP/2022 3000 750 3 750
2021 17/AR/FP/2021 2000 500 2 500

 

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 869 t..j ze zm.), art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111t.j. ze zm) oraz „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 przyznano dla Gminy Chełmek  dotację celową w ramach działu 855 – Rodzina, rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej).

Celem przyznania dotacji jest wspieranie gmin w rozwoju systemu wspierania rodzin , w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny.

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2019 18/A/2019 16 500

============================================================================================================================

OPIEKA 75+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa dla gminy Chełmek, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75+.

Zadanie jest finansowane na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 17 ust.1 pkt 11  oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901) w ramach działu 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

Celem przyznania środków jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023 188/OPS/2023 12 113 9 280,70 21 393,70
2022 212/WP/2022/OS 12 530 12 530 25 060
2021 190/OPS/2021  9 461  9 461 18 922
2020 267/OPS/2020  7 432,50 7 432,50 14 865
2019 286/OPS/2019  8 250  8 250 16 500
2018 10 300 10 300 20 600

 

============================================================================================================================

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023 21/OPS/D/2023 149124 37 281 186 405
2022 1/2022 59 000 16 500 84 500
2021 1/2021 52 000 13 000 65 000
2020 1/2020 40 532 20 000 60 532
2019 1/2019 34 202 10 531 44 733

 

============================================================================================================================

ROZWÓJ PRACY SOCJALNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 17 ust.1 pkt 18  oraz art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 901) w ramach działu 852, rozdział 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarach:

– podniesienie jakości działalności ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości,

– projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez realizację projektu socjalnego „Srebrny Klub Seniora w Bobrku”.

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023

2022

249/OPS/2023

241/OPS/2022

19 915

34 806

5 244,50

8 832,43

25 159,50

43 638,43

2021 296/OPS/2021 40 044 10 011 50 055

============================================================================================================================

UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 18 ust.2 i 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 901) w ramach działu 852, rozdział 85295 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 , z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

– prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a;

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2023 249/OPS/2023 83 032
2022 44/OPS/2022 92 730
2021 22/OPS/2021 90 735
2020 21/OPS/2020 96 732
2019 21/OPS/2019 80 496
2018 21/OPS/2018 68 202

 

============================================================================================================================

WSPIERAJ SENIORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku uprzejmie informuje, że w 2020 roku przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dal osób w wieku 70 lat i więcej, a w wyjątkowych przypadkach w wieku poniżej 70 lat.

Dotacja została przyznana na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 115 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) w ramach działu 852, rozdział 85295 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)

 

Rok Numer umowy Kwota dofinansowania Środki własne gminy Całkowita wartość zadania
2020 555/OPS/2020 36 482 9 120,50 45 602,50