Fundusze krajowe

    

Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, o możliwości udziału w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 – moduł II.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  realizowany do 31grudnia 2022 rok.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w  wieku 65 lat i więcej  przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość’’.

Program adresowany jest dla osób samotnych, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Uczestnik programu otrzyma opaskę telemedyczną na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS i kartę SIM. Opaska jest również wyposażona w dodatkowe funkcjonalności min. pomiar tętna, pomiar saturacji, detekcja omdleń. W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego (SOS) umożliwi połączenie głosowe z Telecentrum Ratunkowym,  które podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Usługa jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste lub telefoniczne (nr telefonu 338461339) zgłoszenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

 

 


 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022r.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowany jest przez gminę Chełmek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 35 649 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć zł). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.

dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,

wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

  • wyjściu, powrocie oraz (lub) dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Korzystanie z tej formy pomocy jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku pod nr telefonu: 33 846-13-39.

Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia dostępnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, na stronie Ośrodka w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem: Karta-Zgloszenia-do-Programu_Asystent-Osobisty-Osoby-Niepelnosprawnej.pdf (chelmek.pl)

 

 


 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o możliwości udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program ,,Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022 jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) realizowany jest przez gminę Chełmek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 25.704,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset cztery zł).

Program realizowany będzie do grudnia 2022 r. i ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku pod nr  telefonu ( nr telefonu:338461339).

 

 


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, o możliwości udziału
w  Programie  ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Program adresowany jest do :

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U, z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie ( nr telefonu: 338461339) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program realizowany jest w okresie  programu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 80 mln zł.

 


 

 

 

Program  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, o możliwości udziału w  Programie  ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2019 – 2020.

Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w  wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. Adresatami programu są:

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie ( nr telefonu: 338461339) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany jest w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 30  mln zł w 2019 r. i 50 mln. zł w 2020 r. Korzystanie z tej formy pomocy jest bezpłatne.