„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje, o możliwości udziału
w  Programie  ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2021.

Program adresowany jest do :

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U, z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie ( nr telefonu: 338461339) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku.

 

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787). Program realizowany jest w okresie  programu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a na jego realizację zaplanowano kwotę 80 mln zł.

 

wróć