Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022r.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowany jest przez gminę Chełmek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 35 649 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć zł). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np.

dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe,

wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

  • wyjściu, powrocie oraz (lub) dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Korzystanie z tej formy pomocy jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku pod nr telefonu: 33 846-13-39.

Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia dostępnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, na stronie Ośrodka w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem: Karta-Zgloszenia-do-Programu_Asystent-Osobisty-Osoby-Niepelnosprawnej.pdf (chelmek.pl)

 

 

wróć