Bon energetyczny

jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r, Poz. 859) która weszła w życie 13 czerwca 2024r., przewiduje wprowadzenie w 2024 r. bonu energetycznego, czyli wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.

Świadczenie pieniężne przysługuje jednorazowo gospodarstwom domowym, w oparciu o określone kryteria dochodowe:

– dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekraczała za 2023 r. kwoty 2500 zł,

– dla oraz gospodarstwa domowego wieloosobowego, w którym wysokość tego przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

 

W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Ustawa przyjęła zatem zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie już wypłacana.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Podwyższonym wsparciem zostaną objęte mniej zamożne gospodarstwa domowe, których źródła ogrzewania są zasilane energią elektryczną (np. pompy ciepła, piece akumulacyjne) o ile źródła te będą wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bon energetyczny przyznaje się wówczas w wysokości:

1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co

najmniej 6 osób.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego jest rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego

prawidłowego złożenia.

Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej; decyzję wydaje się w sytuacji: odmowy / korekty wysokości / uchylenia prawa / konieczności zwrotu bonu energetycznego.

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego

wróć