Dodatek gazowy – Refundacja podatku VAT

„Dodatek do gazu 2023 r.” to popularna nazwa refundacji podatku VAT od ceny gazu. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy wyłącznie w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Dodatek do gazu 2023 r. – dochód 2100 zł albo 1500 zł

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  1. osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  2. osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT przesyłana jest na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, urzędnik odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Załączniki do wniosku VAT od gazu

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podstawa prawna dla dodatku do gazu w 2023 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 

Wzór wniosku o refundację podatku VAT od ceny gazu.

Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT docx

Wniosek o wyplatę refundacji podatku VAT pdf

klauzula informacyjna RODO wraz z Oświadczeniem – refundacja podatku VAT

wróć