Dodatek osłonowy w 2024 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 18 stycznia 2024 r. opublikowano WZÓR WNIOSKU o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to reaktywacja znanego wszystkim dodatku osłonowego z 2022 r. To świadczenie ma łagodzić koszty wysokiej inflacji. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

WYSOKOŚCI DOPŁAT W SKALI ROKU W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 lub 286 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 lub 429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski można składać:

> elektronicznie – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1

od poniedziałku do środy od godziny 7:30 do 15:30

czwartki od godziny 7.30 do 16.00

piątki od godziny 7:30 do 15:00

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, prosimy pamiętać o wypełnieniu klauzuli informacyjnej RODO, która dołączona jest do wniosku. WPISZ W DRUK WNIOSKU ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz z klauzulą RODO

 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji. Jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do wnioskodawcy. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r,. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego wraz z klauzulą RODO

wróć