Dodatek Węglowy- Informacja!

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692 z dnia 2022-08-11) weszła w życie.  Jednak nie zostało jeszcze opublikowane Rozporządzenie w sprawie wzoru  wniosku o jego wypłatę. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się po ogłoszeniu  przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wzoru wniosku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY ?

Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie – od sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) – od sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1 od  sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

od poniedziałku do środy od godziny 7:30 do 15:30

czwartki od godziny 7.30 do 16.00

piątki od godziny 7:30 do 15:00

 

Formularz wniosku o dodatek węglowy można będzie pobrać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku po opublikowaniu wzoru.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: WPISZ W DRUK WNIOSKU ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022  pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w  ustawie o dodatku węglowym, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Pamiętaj:

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

wróć