Gmina Chełmek realizuje projekt „Aktywni 2021”

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie dla 34 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Chełmek, poprzez realizację zindywidualizowanych usług reintegracji w okresie 01.01.2021-31.12.2022.

Projekt kierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują lub uczą się na terenie Gminy Chełmek oraz nie są uczestnikami innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika.

Pierwszeństwo udziału zapewniono dla:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w podrozdziale 1.2 pkt 33 (współwystępowanie różnych przesłanek)
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. Os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 4. Osoby lub rodziny korzystające z POPŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ
  w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ
 5. Osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  w związku z realizacją programów rewitalizacji, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Osoba spełniające co najmniej jedno kryterium pierwszeństwa zostanie zakwalifikowana do projektu bez względu na to czy spełnia kryterium dodatkowe.

Kryteria dodatkowe:

 1. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 2. Osoby z poziomem wykształcenia do ISCED 3 włącznie.
 3. Osoby bierne zawodowo
 4. Osoby bezrobotne.
 5. Osoby zamieszkujące obszar wiejski Gminy Chełmek

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

ZARZĄDZENIE w sprawie REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU AKTYWNI 2021

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU AKTYWNI 2021

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY

2. OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

3. OŚWIADCZENIE -DANE OSOBOWE

4. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

5. OŚWIADCZENIE – WSPARCIE TOŻSAME

6. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

wróć