Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na 800 zł jest dokonywana z urzędu i nie wymaga składania dodatkowych wniosków, ani wydawania decyzji.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia przez dziecko:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka);
   – jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • rodzinie zastępczej;
  • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca danego roku, wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

 • platformę PUE ZUS lub aplikację mobilną ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczną

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

wróć