Od 1 września 2023 nabór wniosków na stypendia szkolne

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest  niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca   do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, czyli 600,00 zł netto.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku ul. Staicha 1 pokój nr 2,

a także pod numerem telefonu 33 842 01 71 inspektor Magdalena Głuszek

wróć