Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku informuje o możliwości udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program ,,Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022 jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) realizowany jest przez gminę Chełmek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 25.704,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset cztery zł).

Program realizowany będzie do grudnia 2022 r. i ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach 14 dniowego pobytu w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku pod nr  telefonu ( nr telefonu:338461339).

 

 

 

 

wróć