Ruszył nabór do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo traktowane równoważnie).

Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie uczestnika przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

 

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Zakres czynności asystenta.
  3. Oświadczenie o wskazaniu asystenta (opcjonalnie).
  4. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
  5. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku ul. Staicha 1  oraz na dole komunikatu.

 

Ważne! 

Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna (opiekun prawny) dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia  o wyborze asystenta wraz z udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych kandydata  w kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub udokumentowaniem co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia kandydata w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe lub  w formie wolontariatu.

W przypadku braku wskazania wybór asystenta dokonywany jest przez tut. ośrodek  i nie wypełnia się druku (pkt3)

Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1 lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków jest otwarty, do czasu wyczerpania limitu miejsc i środków.
Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wytycznych Programu.

 

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku Panią Renatą Mistecką, tel. (0-33) 842 01 67, email: rmistecka.mops@chelmek.pl  lub Panią Joanną Saternus, tel. (0-33) 842 01 65, email jsaternus.mops@chelmek.pl

 

Link do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

 

Dokumenty do pobrania:

1 Karta zgłoszenia do Programu

2 Zakres czynności asystenta

3 Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna AOON 2023

wróć