SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę zajęciowego, rehabilitanta.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  to szczególny rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych udzielanych osobom, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza w relacjach z otoczeniem , edukacji, zatrudnieniu i realizacji spraw bytowych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

O wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, niezaradne z powodu różnych zaburzeń oraz samotne.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą obejmować następujące obszary:

1.Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie,
 • motywowanie podopiecznego do aktywności , leczenia i rehabilitacji ,
 • prowadzenie treningów społecznych,
 • wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych ,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • podejmowanie interwencji i pomoc rodzinie podopiecznego.
 1. Pielęgnację podopiecznego jako wspieranie procesu leczenia m.in. :
 • uzyskanie dostępu do świadczeń zdrowotnych ,
 • uzgadnianie i planowanie terminów wizyt lekarskich , badań i zabiegów, -zamawianiu i kupowaniu leków,
 • dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych.
 1. Rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu
 2. Pomoc mieszkaniową
 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno wychowawczych.  

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1 :

      poniedziałek-środa: 7.30-15.30

      czwartek: 7.30-16.00

      piątek: 7.30-15.00

 Zgłoszenia przyjmowane są również pod nr telefonu: 338461339, 33 8420167.

wróć