Świadczenie na zakup dekodera

W dniu 25 lutego 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Ustawa jest konsekwencją decyzji (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii (Dz. Urz. UE L Nr 138 z 25.05.2021, str. 131). Na jej podstawie Polska jest zobowiązana do udostępnienia pasma 700 MHz (zakres 694–790 MHz) na potrzeby usług szerokopasmowych, co docelowo ma wpłynąć na standard usług.

W Polsce zmiana standardu docelowo ma nastąpić w czterech etapach:

etap 1 – od 28 marca 2022 r.;
etap 2 – od 25 kwietnia 2022 r.;
etap 3 – od 23 maja 2022 r.
oraz etap 4 – od 27 czerwca 2022 r.

W pewnych przypadkach w/w zmiana standardu będzie nieuchronnie wiązać z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.

Ustawa ma wychodzić naprzeciw gospodarstwom domowym. Przyznawane w jej ramach świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego wyniesie 100 zł oraz będzie przyznawane na wniosek.

Świadczenie dla jednego gospodarstwa domowego –  w wysokości 100 zł –  będzie przyznawane na wniosek składany przez osobę uprawnioną przy pomocy formularza elektronicznego udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na stronie internetowej, której adres będzie wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej na jego stronie podmiotowej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można także składać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Dokonywanie płatności za pomocą dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia będzie możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-lutym-2022-r,48175

wróć