Szkolenia zawodowe w ramach „BONÓW SZKOLENIOWYCH”

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje środkami na realizację  szkoleń zawodowych w ramach „bonów szkoleniowych”.

Szkolenia te realizowane są ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VI)” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym: osoby z kategorii NEET, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat należące do wyżej wymienionych grup osób bezrobotnych chcące podnieść swoje kwalifikacje. Poniżej przedstawiamy definicje poszczególnych grup osób bezrobotnych oraz „Warunki i kryteria kierowania na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego”.
Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Osoby długotrwale bezrobotne to :
 osoby poniżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.
 osoby powyżej 25 lat – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Osoby o niskich kwalifikacjach to – osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym. (Do osób z niskimi kwalifikacjami nie zaliczamy osób z wykształceniem policealnym i wyższym.)

Warunki i kryteria kierowania na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego
1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
2. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
3. Termin ważności bonu szkoleniowego określa urząd pracy.
4. W ramach bonu szkoleniowego urząd pracy finansuje bezrobotnemu, do wysokości100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
 jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości :do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. Urząd pracy finansuje w/wym. koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu lub w Filii PUP w Kętach lub pod numerami telefonów (tel. 33 842 49 07 wew. 1101) lub z Filią PUP w Kętach (tel. 33 845 26 24).
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

bony szkoleniowe

wróć