ZAPYTANIE OFERTOWE

Chełmek, dn.  25.03.2022r.

Nr: DKF.261.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację programu „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – moduł II” na rok 2022, polegającą na dostawie „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu sprawującego całodobową opiekę na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Równocześnie informuję o unieważnieniu w całości zapytania ofertowego nr DKF.261.2.2022.

 1. Tryb postępowania:

Zamówienie nie przekracza kwoty 130 000,00 zł i zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) nie podlega jej przepisom.

 

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. T. Staicha 1; 32-660 Chełmek

 

 • Podstawa prawna zamówienia:
 • 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.);
 • z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 130.000,00 zł wybór Wykonawcy odbywa się w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego, z zachowaniem zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów
  z danych nakładów (art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

 

 1. Termin wykonania zamówienia:
 • dostawa opasek – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
 • świadczenie usługi teleopieki – od dnia dostawy opasek do dnia 31.12.2022r.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 2. Mieszkańcom Gminy – seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej teleopieki.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
 4. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu (w prognozowanej liczbie 25 sztuk) – opasek na nadgarstek spełniających minimum 3 wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,:
 • przycisk bezpieczeństwa
 • sygnał SOS,
 • detektor upadku.
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja) wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.
 1. Dostarczony sprzęt powinien być łatwy w użytkowaniu dla osoby starszej. Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy.
 2. Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę (zasilacz) i kabel zasilający.
 3. Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości konsultantów/dyspozytorów (minimum 8) tj. ratowników medycznych, opiekunów medycznych lub pielęgniarek, zapewniających gwarancję świadczenia usługi w trybie 24/7/365. Centrum powinno być wyposażone w technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
 4. Świadczenie usługi zgodnie z normą ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27001:2013 (fakultatywne, dodatkowo oceniane w ramach kryteriów oceny ofert). Na potwierdzenie spełniania wyżej wymienionego warunku do oferty należy dołączyć certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w tym zakresie.
 5. Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego
  z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
 6. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych przedmiotów. Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości.
 7. Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej działającej na terenie RP dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy.
 8. Wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia usługi teleopieki dla danego użytkownika opaski.
 9. Zapewnienie całodobowych dyżurów konsultantów/dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w zdaniu powyżej.
 10. Do obsługi teleopieki wymagana jest obecność: przynajmniej 2 konsultantów/dyspozytorów wskazanych w ppkt. j na 1 zmianie, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu.
 11. Przedstawienie Zamawiającemu raportu o ilości i rodzaju podjętych działań oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą „przycisku SOS” w całym okresie obowiązywania umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postepowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz
  z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował bądź realizuje przed terminem składania ofert min. 1 usługę dla minimum 1 zamawiającego obejmujące: dostawy co najmniej 25 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku.
 • Wykonawca jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do odpowiedniego Rejestru. Jako potwierdzenie zaoferowania funkcjonalności, należy dołączyć do oferty aktualny wydruk z Rejestru https://rpwdl.csioz.gov.pl/ (wymaganie fakultatywne).
 • Wykonawca dysponuje co najmniej ośmioma ratownikami medycznymi, opiekunami medycznymi lub pielęgniarkami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

 

 • Sposób przygotowania i składania ofert:
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu ofertowym – według załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Złożenie oferty niezgodnej
  z prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje jej odrzucenie.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Cena oferty powinna być wyrażona słownie oraz cyfrowo w kwocie netto oraz brutto,
  w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od ustalonej daty składania ofert.
 7. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Referencje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie posiadanego doświadczenia ocenianego w ramach kryteriów oceny ofert.
 9. Karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaski wymagań opisanych przez Zamawiającego w rozdziale V punkt 2a powyżej; ,
 10. Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że opaska jest wyrobem medycznym zgodnie
  z kryteriami oceny ofert (kryterium oceny ofert).
 11. Certyfikaty ISO (kryterium oceny ofert).
 12. Dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaskę dodatkowych funkcjonalności ocenianych w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert.
 13. Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę.
 14. Proponowana cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty
  i składniki związane z realizacją zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie przez cały okres świadczenia usługi.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.
 17. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych
  i wariantowych.
 18. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
  w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
 19. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:
 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
 1. Cena (maksymalne wynagrodzenie całkowite): 50%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 50 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

 

(Oferta z najniższą ceną / Cena oferty badanej) x 50% x 100 = liczba punktów.

 

 1. Jakość przetwarzania danych i jakość produktu: 20%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych. Dodatkowo będzie premiowane posiadanie przez wykonawcę wdrożenie
i posiadanie certyfikatów  ISO 27001 oraz ISO 27017. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 20 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 • oferowany produkt jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych potwierdzony deklaracją zgodności producenta – 10 pkt
 • oferowany Wykonawca posiada certyfikat ISO 27001 – 5 pkt
 • oferowany Wykonawca posiada certyfikat ISO 27017 – 5 pkt

Wykonawca jest obowiązany załączyć do oferty deklarację zgodności producenta.

 

 1. Funkcje użytkowe produktu: 10%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykaże, że oferowany produkt jest łatwy i prosty w obsłudze, oraz trwały. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 10 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 • urządzenie posiada maksymalnie jeden przycisk na obudowie – 10 pkt.

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.

 

 1. Doświadczenie: 15 %

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykonał lub stale wykonuje przez okres co najmniej roku usługę całodobowej teleopieki wykraczającą zakresem ponad minimalny wymóg Zamawiającego, wskazany w punkcie VI niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzony referencjami.

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 15 pkt.

Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 • wykonanie 2-5 usług: 5 pkt albo
 • wykonanie 6-10 usług: 15 pkt

 

 1. Poświadczenie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 5%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca przedłoży aktualny wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą poświadczający jego wpis do w/wym. rejestru.

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 5 pkt.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2022r. do godz. 15:00 w formie:

 1. pisemnej (osobiście lub listownie), na adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, 32-660 Chełmek ul. Staicha 1, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę opasek bezpieczeństwa i świadczenia usługi całodobowej teleopieki domowej w 2022r.” (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego);
 2. elektronicznej, na adres ePUAP: mopsChelmek, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2022r. o godz. 12:00.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, wynikającą z oceny kryteriów wymienionych powyżej – maksymalna ilość punktów wynosi 100.
 3. Informacje o wyłonieniu Wykonawcy/Wykonawców zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku (www.mops.chelmek.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej MOPS w Chełmku.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
 2. Adres korespondencyjny:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku, ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek

tel. 33 846 13 39, e-mail: mops@chelmek.pl

 1. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:
 2. a) Renata Mistecka tel. 33 846 13 39; 33 842 01 67.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmku:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119), zwanej dalej RODO informuję się, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku ul. Staicha 1 , 32-660 Chełmek, zwany dalej MOPS w Chełmku.
 2. Inspektorem ochrony danych w MOPS w Chełmku jest p. Joanna Czarnota. Kontakt: adres email: mops@chelmek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego zapytania ofertowego oraz zawarcia umowy;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z obowiązującego w MOPS w Chełmku jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 • przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Dane osobowe przetwarzane w MOPS w Chełmku nie będą podlegały decyzjom podejmowanym
  w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
  z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

 

        DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

       w Chełmku

   Jolanta Radecka

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DKF.261.3.2022

 

wróć