Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe!

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2021 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł (wzrost o  11%),
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł (wzrost o  14%).

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • – maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 719 zł (wzrost o  11%),
  • – maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

kwota minimalna – do wysokości 721 zł (wzrost o 11 %);

            kwota maksymalna – do wysokości 1 450 zł (wzrost o  5%);

  • – kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 837 zł (wzrost o 4%);
  • – kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 345 zł (wzrost o 12%).

 

Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

wróć