Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłki stałe, przysługujące pełnoletnim osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DZ. U. z 2021r., poz. 1296), tj. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776,00 zł, dla osoby w rodzinie – w wysokości 600,00 zł.
 • zasiłki okresowe, przysługujące pełnoletnim osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
  1. Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Sposób wyliczenia zasiłku stałego: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie; 2) w przypadku osoby w rodzinie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 600 zł a dochodem na osobę w rodzinie. 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, energii elektrycznej, czynszu, czy też innych uzasadnionych wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.
  1. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776 zł; 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Sposób wyliczenia zasiłku okresowego: 1)w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 600 zł; 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.   Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
  3. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi; zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
  5. W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” istnieje możliwość skorzystania z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z pomocy w formie dożywiania w ramach programu mogą skorzystać  osoby spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
   1)dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej , 3) osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.