Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne:

  • zasiłki stałe, przysługujące pełnoletnim osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (DZ. U. z 2021r., poz. 1296), tj. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776,00 zł, dla osoby w rodzinie – w wysokości 600,00 zł.
  • zasiłki okresowe, przysługujące pełnoletnim osobom samotnym lub pozostającym w rodzinie w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli ich dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
  • zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, energii elektrycznej, czynszu, czy też innych uzasadnionych wydatków mających na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.