Informacje ogólne

[Informacje ogólne]

 

I TY możesz zostać wolontariuszem!

– Chcesz bezinteresownie nieść pomoc innym, angażując się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego?

– Jesteś otwarty/-a, empatyczny/-a i łatwo nawiązujesz kontakty?

– Chcesz zdobyć nowe doświadczenie i rozwijać swoje umiejętności?

– A może chcesz czuć się potrzebnym i docenionym przez innych?

ZACZNIJ OD WOLONTARIATU! To właśnie CIEBIE szukamy!

Poniżej znajdziesz zbiór informacji niezbędnych dla każdego początkującego wolontariusza.

  • WOLONTARIAT to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póĽn. zm.).

  • WOLONTARIUSZ :

-Na mocy art. 2 ust. 3 ustawy, wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, na zasadach określonych w ustawie

-Osoby, które nie ukończyły 18 lat – czyli niepełnoletnie, mogą być wolontariuszami pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie (pisemnie).

-Wolontariuszami mogą być osoby bezrobotne – umowa wolontariacka nie powoduje utarty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

-Wolontariuszem może zostać każdy, nie liczy się wykształcenie, pochodzenie czy poglądy religijne.

-Wolontariuszem można być w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna.

  • Obowiązki wobec wolontariusza:

-Zawarcie porozumienia z wolontariuszem – Przed przystąpieniem do współpracy strony muszą zawrzeć porozumienie o współpracy, które określać będzie warunki, przedmiot i zakres współpracy. W zależności od czasu trwania współpracy taka umowa być ustna lub pisemna.

-Jeśli okres współpracy wynosi do 30 dni – umowa może mieć formę ustną.

-Przy okresie współpracy powyżej 30 dni – umowa obligatoryjnie musi mieć charakter pisemny.

-Porozumienie, które zawieramy z wolontariuszem musi mieć formę pisemną także wtedy, gdy wolontariusz zażąda sporządzenia pisemnej umowy (art. 44 ust. 2 i 4).

-Zaświadczenie – Na życzenie wolontariusza organizacja ma obowiązek wystawić mu zaświadczenie potwierdzające współpracę lub (również na życzenie wolontariusza) przygotować opinię o sposobie wykonywania przez niego zadań. Jest to nic innego jak forma rekomendacji, o którą często proszą wolontariusze.

-Ubezpieczenie NNW – Ustawa o wolontariacie nakłada na korzystającego (organizację) obowiązek zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. * Jeżeli czas współpracy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych ubezpieczenie to należy wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. * Jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni ubezpieczenie NNW jest gwarantowane przez państwo polskie na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

  • Dlaczego Warto zostać wolontariuszem?

-tworzysz własną historię zawodową

-rozwijasz siebie poprzez pracę na rzecz innych (stajesz się coraz bardziej dojrzałym emocjonalnie, odpowiedzialnym za powierzone zadania)

-poszerzasz własne horyzonty myślowe (stykasz się z nowymi zagadnieniami, poznajesz bliżej problemy społeczne )

-masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji lub też ich odkrywania,

-możesz przekazywać swoje umiejętności innym,

-odkrywasz co tak naprawdę chcesz robić w swoim życiu,

-masz szansę poznać ciekawych ludzi, pracujących w organizacjach pozarządowych oraz charakter pracy wykonywany w tych organizacjach,

-możesz nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej,

-wolontariat może być dla ciebie początkiem pracy zawodowej,

-jeżeli już pracujesz zawodowo, a twoja praca nie przynosi ci satysfakcji wolontariat daje ci szansę robienia tego co naprawdę lubisz,

-możesz zobaczyć radość i uśmiech na twarzy osób, którym pomagasz.

 

Masz pytania?

ZADZWOŃ!

 

MOPS Chełmek

Ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek

Tel. 33 842 01 66