Przemoc domowa

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów z różnych dziedzin współpracujących ze sobą zajmujących się rozwiazywaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w kompetencji każdego z członków takiego zespołu.

Na terenie Gminy Chełmek działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Siedziba Zespołu znajduje się w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul . Staicha 1. W skład Zespołu  wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych w tym Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi także kurator sądowy.

Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metoda pracy w tym obszarze, opartej na współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb.

Zespół ma za zadanie m.in diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w celu zapobiegania i zatrzymania przemocy oraz podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą na terenie Gminy Chełmek. W ramach zadań Zespołu opracowywane są indywidualne plany pomocy i realizowanie tych planów kierowanych zarówno do osób podejrzanych o doświadczanie przemocy w rodzinie oraz w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie przemocy, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy dokumentowanie działań i ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z występowaniem przemocy w rodzinie w ramach procedury „ Niebieskie Karty” w indywidualnych przypadkach. Grupa Robocza –  jest to zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sadowi oraz inne podmioty i specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Procedura „ Niebieskie Karty” rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „ Niebieska Karta-A” przez policjanta, pracownika socjalnego, członka Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia i oświaty. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszelkie działania pomocowe w ramach procedury „ Niebieskie Karty” mają na celu zatrzymanie przemocy, zapewnienie schronienia osobom, których bezpieczeństwo jest zagrożone, kierowanie na terapię, udzielanie pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego osobom doświadczających przemocy oraz kierowanie na programy korekcyjno-edukacyjne sprawców przemocy.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Wszystkie działania w ramach procedury są realizowane zgodnie z zasada poufności i ochrony danych osobowych, a dokumentacja pracy Zespołu nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu osobom trzecim.

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Gminie Chełmek zostały powołane zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Chełmka następujące osoby:

 1. Joanna Saternus – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie – starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator MOPS w Chełmku
  2. Agnieszka Kupczyk – Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – starszy pracownik socjalny MOPS Chełmek
  3. Patryk Niemczyk – dzielnicowy Komisariatu Policji w Chełmku
  4.Katarzyna Linchard – pedagog szkolny Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2
  w Chełmku
  5.Anna Nowak – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku
  6. Janina Świerz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Chełmku
  7. Tomasz Regiec – Kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  8. Marcin Kowalski – Kurator zawodowy rodzinny w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
  9. Dorota Piątek – Pielęgniarka Środowiskowa w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmku
  10. Dorota Pietrzyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Chełmku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego