Przemoc domowa

Gminny Program przeciwdziałania przemocy

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHEŁMEK

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023 jest realizacją obowiązku nałożonego na samorząd terytorialny  z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem nadrzędnym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie skali i skutków stosowania przemocy poprzez zbudowanie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych lub uwikłanych w zjawisko przemocy.

Program uwzględnia szereg zadań wielu podmiotów, które dotyczą:

  1. Edukacji społeczności lokalnej w celu podniesienia świadomości i wrażliwości dotyczącej zjawiska przemocy,
    2. Budowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    3. Profesjonalizmu oraz szerokiej oferty form pomocy i wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
    4.Szkoleń służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
    5. Diagnozowania i monitorowania problemów przemocy domowej na terenie gminy.

Beneficjentami programu są rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy domowej, przedstawiciele instytucji i służb pracujący z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź dotkniętymi przemocą, mieszkańcy gminy Chełmek.

W dniu 28 lutego 2019 roku Rada Miejska w Chełmku podjęła uchwałę nr V/36/19 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmek na lata 2019 – 2023